Anmälan/Application till Foundation Level inom IREB & IQBBA

Examen anordnad av SQEB - Exam organized by SQEB

This form is used for application in both Swedish and English.
Nedanstående formulär används för anmälan till följande IREB-examineringar arrangerade och genomförda av SQEB
- Foundation Level på svenska eller engelska
- Foundation Level in swedish or english

Nedanstående formulär används även för anmälan till följande IQBBA-examinering arrangerad och genomförda av SQEB
- Foundation Level på engelska

SQEB:s Öppna tentor börjar i nuläget på orterna Stockholm (Kista) och Göteborg. Anmälan görs nedan. 
SQEB förbehåller sig rätten att ställa in examineringen vid för få deltagare. Återbetalning sker då av redan inbetald avgift.

OBS. Dessa tentor är öppna och inte kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Examineringar
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?.

SQEB open exams are today given in Stockholm (Kista) and Göteborg. Application will be done below. 
SQEB reserves the right to cancel an exam in case of too few applicants.The fee will in that case be repaid.

Anmälan / Application

Anmälan till öppna "onsite" SQEB-tentor i Stockholm (Kista) och Göteborg (Lilla Bommen) och "online" SQEB-tentor.

För att anmäla sig för en tenta på ett visst datum så kryssa i/fyll i följande:

 • Välj vilket datum som tentan önskas göra.
 • Välj vilken certifieringstenta som du önskar göra.
 • Fyll i namn, adress osv.
 • Klicka på knappen "Intresseanmälan" så skickas bokningen till SQEB.


Avgiften är:
IREB FL: 3500 SEK plus moms (Totalt 4375 SEK)
IREB RE@Agile Primer: 3500 SEK plus moms (Totalt 4375 SEK)
IQBBA: 2700 SEK plus moms (Totalt 3375 SEK)

Betalning görs med kreditkort, internetbank eller faktura (Payson checkout) i förväg. Tentavakten kan inte ta emot betalnig.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa.
OBS! Avgiften måste betalas in för att SQEB ska kunna garantera en plats för tentaskrivning av det valda datum senast 2 veckor innan tentatillfället.

*) Sker avbokning två veckor eller mer före tentan betalas hela avgiften tillbaka. Sker avbokning mindre än två veckor före tentan återbetalas avgiften minus 600:-. Sker ombokning mer än två veckor före tentan kan det göras utan kostnad. Ombokning senare än två veckor före tentan kan inte göras utan endast avbokning.

OBS! VIKTIGT! När du har betalat avgiften har du sedan MAX 12 månader på dig att genomföra tentan innan avgiften är förbrukad och man behöver betala för ett nytt tillfälle. Du kan anmäla dig till ett tentadatum fram till SENAST 9 dagar innan och sedan är den stängd (Online examination).

Registration for open "onsite" SQEB exams in Stockholm (Kista) and Gothenburg (Lilla Bommen) and "online"  SQEB exams.

To register for an exam on a certain date, tick/fill in the following:

 • Choose which date you want to take the exam.
 • Choose which certification exam you wish to take.
 • Fill in name, address, etc.
 • Click on the button "Intresseanmälan" and the booking will be sent to SQEB.


The fee is:
IREB FL 3500 SEK plus moms (VAT) (Totally 4375 SEK).
IREB RE@Agile Primer: 3500 SEK plus moms (VAT) (Totaly 4375 SEK)
IQBBA: 2700 SEK plus moms (VAT) (Totally 3375 SEK)

You have to pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout). The invigilator has no possibilities to receive payment.
NOTE! The fee must be paid in order for SQEB to guarantee a place for the examination of the chosen date and no later than 2 weeks before the examination session.

*) If you cancel your application two weeks or more before the exam, the whole fee will be repaid. If you cancel two weeks or less before the exam the fee will be repaid except 600:-. Re-scheduling your application two weeks or more before the exam can be done without any cost. You cannot re-schedule less than two weeks before the exam, only cancel

NOTE! IMPORTANT! When you have paid the fee, you have then MAX 12 months to complete the exam before it is consumed and you need to pay for a new opportunity. You can sign up for an exam date up to at latest 9 days before and then it is closed (Online examination).

Är ni en grupp som vill anmäla fler samtidigt, var snäll och kontakta SQEB på, info@sqeb.se
Are you a group that wants to register at the same time, please contact SQEB at, info@sqeb.se

Online Examinering / Online examination

Nu är det möjligt att beställa online examen via SQEB:s formulär längre ned på denna sida. De planerade datum som erbjuds finns nedan under "Intresseanmälan". Dessa datum kommer att vara öppna ca: 2-4 veckor innan de stängs cirka 9 dagar innan det planerade datumet eller när samtliga platser är fulla. Tentorna sker under eftermiddagen.

Vad som i grunden behövs är:

 • Dator (laptop eller desktop) utrustad med webkamera, mikrofon samt högtalare. (Använd Ej Headset)
 • Stabil fast internet uppkoppling på minst 1Mb hastighet uppströms. Mobil internet koppling fungerar INTE.
 • Var noga med att använda exakt samma rum, internet uppkoppling och datorutrustning som systemtestet har utförts på vid tentamen.

Efter att man anmält sig samt betalat så får Ni en bekräftelse mail från SQEB innehållandes datum, klockslag och manualen för online tentan levererad från vår samarbetspartner med instruktioner.

Tilläggsinformation:
Det rekomenderas starkt att man inte använder arbetsdatorer samt inte använder företagets nätverk på grund av deras IT-Säkerhetsregler som kan få saker att inte fungera på ett tllfredställande sätt. Att föredra är att man har en privat dator och kör via sitt bredband hemma. Ett önskemål från vår sida är att man vid 2 tillfällen startar om sin dator och sin bredbandsrouter innan 1. Kör systemtestet senast 48 timmar innan tentadatum och 2. en stund innan man ska köra online tentan. Detta för att minimera problem från tidigare driftstörningar hos Er internet leverantör.
 

It is now possible to order an online exam via SQEB's form further down on this page. The dates planned can be found below under "Intresseanmälan". These dates will be open about 2-4 weeks before closing about 9 days before the scheduled date or when all seats are full.
The exams take place in the afternoon.

What is basically needed is:

 • Computer (Laptop or Desktop) equipped with webcam, microphone and speakers. (Do NOT use Headset)
 • Stable fixed internet connection with at least 1Mb speed upload. Mobile internet connection does NOT work.
 • Be sure to use the exact same room, internet connection and computerequipment that the system test was performed on during the exam.
After you have registered and paid, you will receive a confirmation email from SQEB containing the manual for the online exam delivered from our partner with instructions.

Additional information:
It is strongly recommended that you do not use work computers and do not use the company's network due to their IT Security Rules that can be a reason of not working correctly. It is preferable if you have a private computer and use your broadband at home. A request from our side is that on 2 occasions you will restart your computer and your broadband route before 1. Running the system test at latest 48 hours before the online exam and 2. a while before you run the online exam. This is to minimize problems from previous malfunctions from you Internet Service Provider.
 

Intresseanmälan